September 2018
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
            1
            Elite FC    Blast
2 3 4 5 6 7 8
Elite FC    Blast           Metro Week 1
9 10 11 12 13 14 15
            Metro Week 2
16 17 18 19 20 21 22
            Metro Week 3
23 24 25 26 27 28 29
            Metro Week 4
30