September 2017
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
          1 2
            2017 Elite FC Blast
3 4 5 6 7 8 9
2017 Elite FC Blast           Metro Week 1
10 11 12 13 14 15 16
            Metro Week 2
17 18 19 20 21 22 23
            Metro Week 3
24 25 26 27 28 29 30
            Metro Week 4